Product was successfully added to your shopping cart.
 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tento reklamačný poriadok udáva miesto a spôsob riešenia reklamácií. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
  2. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 2. Predávajúci / prevádzka:

  Anita Doróková – Ana Fiori
  Železničná č. 5
  979 01 Rimavská Sobota
  IČO: 50 869 141
  DIČ: 1121867692
  IČ DPH: SK1121867692
  Zapísaná v obchodnom registri: Okresný úrad Rimavská Sobota č.650-18916

 3. Miesto uplatnenia reklamácie:

  1. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby na tejto prevádzke, kde bola služba poskytnutá alebo kde bol tovar zakúpený. Prípadne emailom na adresu info@anafiori.sk.
  2. Reklamácie vybavuje (zodpovedná osoba): Anita Doróková, majiteľka.
  3. Telefonický kontakt na zodpovednú osobu: +421 915 156 037
 4. Doklady potrebné k reklamácii:

  1. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok).
 5. Druhy reklamácii a ich vybavenie:

  1. Druhy reklamácii a ich vybavenie:
   Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
   Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti) a to výmenou tovaru za bezchybný alebo poskytnutím náhradnej, bezchybnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní alebo ak nie je možné, zoberie chybný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.
   Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak chyba tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, používaním na iný účel alebo za iných podmienok ako sa má.
  2. Reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny a pod.
   Osoba vybavujúca reklamácie hneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.
 6. Miesto uplatnenia reklamácie:

  1. O každej reklamácii sa vyhotoví Reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa archivuje. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne a každá reklamácia sa apíše do Knihy evidencie reklamácií.
  2. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo alebo nebola vybavená hneď sa reklamačný list vypisuje trojmo – druhá kópia sa postúpi vedúcemu zamestnancovi, ktorý bude nedostatky odstraňovať.
  3. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Reklamačné podmienky sú platné od 1.9.2019